دوشنبه 13 مرداد 1399
اخبار مر بوط به روز جمعه 1 دی 1396
  1. لیست کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 3 دی 1396
  1. برنامه های ویژه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 7 دی 1396
  1. همکاران دندانپزشک عمومی انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مستند به اساسنامه انجمن و آئین نامه وزارتخانه در 21/10/96 برگزار خواهد شد. (مستندات حقوقی)
  2. آیا باید انجمن های علمی و صنفی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت شوند؟ و چرا؟ رابطه آن با انتخابات الکترونیک چیست؟
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 12 دی 1396
  1. انتخابات هیأت مدیر و بازرس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز جمعه 15 دی 1396
  1. جدول برنامه علمی دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 20 دی 1396
  1. رزومه کانایداها
اخبار مر بوط به روز جمعه 29 دی 1396
  1. سخنرانی آقای دکتـر ذبیـح ا... واحـدی پیرامون آیین نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی
  2. پرسش و پاسخ