دوشنبه 13 مرداد 1399
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 4 آبان 1394
 1. بازآموزی مدون پریو (1و2)
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 5 آبان 1394
 1. بازآموزی مدون اندو (2)
اخبار مر بوط به روز شنبه 9 آبان 1394
 1. گزارش برگزاری هفته اول سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 10 آبان 1394
 1. دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28/5/94 آموزش مداوم
 2. عدم شرکت مشمولین در دو یا چند برنامه بازآموزی در طی یک روز
 3. بازآموزی مدون پاتولوژی (2)
 4. بازآموزی مدون پروتز(2)
 5. بازآموزی مدون کودکان(1)
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 11 آبان 1394
 1. عدم شرکت مشمولین در دو یا چند برنامه بازآموزی در طی یک روز
اخبار مر بوط به روز جمعه 15 آبان 1394
 1. برگزاری سومین هفته از هشتمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز شنبه 16 آبان 1394
 1. هفته سوم از هشتمین دوره جامع زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 14 و 15 آبان 94 برگزار شد.
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 21 آبان 1394
 1. دستورالعمل تعیین مباحث و موضوعات اولویت های آموزش مداوم مصوب کمیسیون 28/5/94 آموزش مداوم
اخبار مر بوط به روز شنبه 23 آبان 1394
 1. برگزاری هفته دوم از سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 24 آبان 1394
 1. بازآموزی مدون بیماری های دهان و دندان (2)
 2. بازآموزی مدون ارتودنسی (2)
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 27 آبان 1394
 1. بازآموزی مدون اندو مورخ 28 آبان اهواز
 2. بازآموزی مدون اندو مورخ 29 آبان اهواز
اخبار مر بوط به روز جمعه 29 آبان 1394
 1. چهارمین هفته از هشتمین دوره جامع زیبایی در محل انجمن با موفقیت برگزار گردید.