دوشنبه 13 مرداد 1399
اخبار مر بوط به روز شنبه 6 تیر 1394
 1. برگزاری هفته پنجم دوازدهمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 8 تیر 1394
 1. ‏برگزاری بازآموزی مدون پاتولوژی یک در تاریخ 4 تیرماه 94‏
 2. برگزاری بازآموزی رادیولوژی در تاریخ 5 تیرماه 1394
 3. برگزاری بازآموزی مدون کودکان یک در تاریخ 4 تیرماه 94
 4. برگزاری هفته پنجم هفتمین دوره زیبایی
اخبار مر بوط به روز شنبه 13 تیر 1394
 1. پایان دوازدهمین دوره جامع زیبایی
 2. پایان دوازدهمین دوره جامع زیبایی در تاریخ 13 تیر ماه 94
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 14 تیر 1394
 1. برگزاری بازآموزی تشخیص و بیماری های دهان و دندان یک در تاریخ 7 تیر ماه 94
 2. برگزاری بازآموزی مدون ترمیمی دو در تاریخ 12 تیرماه 94
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 16 تیر 1394
 1. برگزاری بازآموزی مدون پروتز یک و دو
 2. مصاحبه بسیار مهم با دکتر ذبیح الله احدی
 3. برگزاری بازآموزی مدون اندو چهار
 4. برگزاری بازآموزی مدون جراحی 2
 5. مصاحبه بسیار مهم با دکتر ذبیح الله احدی
اخبار مر بوط به روز شنبه 20 تیر 1394
 1. چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
 2. چهاردهمین کنگره دندانپزشکان کودکان ایران
اخبار مر بوط به روز جمعه 26 تیر 1394
 1. ثبت نام در دهمین کنگره سالیانه
 2. ثبت نام در دهمین کنگره سالیانه
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 30 تیر 1394
 1. شرایط ثبت نام ویژه